חוזה שירות

1. הגדרות:

 

 

תוכניות – שירותים שונים הניתנים על ידי חברת אחסון לינוקס (להלן אחסון לינוקס) מרחוב עולי הגרדום 501, ירושלים, 93801.
ניתן לראות רשימה חלקית של השירותים בלינק הזה

התוכניות אינן כוללות את השימוש במותג אחסון לינוקס.

לקוח – המשתמש הסופי בשירותי חברת אחסון לינוקס.

2. מחירים – כל המחירים נקובים בשקלים והינם מלאים. לאחר התשלום תתקבל חשבונית עסקה אשר מוכרת במס אשר לא משלמים עליה מע"מ.

 

3. קבלת הזמנות ותשלומים:
א. ביצוע ההזמנות מותנה באישור אחסון לינוקס. ההזמנה תאושר ותפעל אך ורק לאחר אישור של ההפעלה בכתב של אחסון לינוקס. אחסון לינוקס שומרת לעצמה את הזכות לדחות הזמנות שירות או לעכבם עקב חריגה מתנאי ההזמנה כפי שיקבעו מפעם לפעם או באם יחרגו מתנאי השימוש הסביר. אחסון לינוקס מתחיבת להודיע בפקס או בדואר אלקטרוני כפי שהמזמין מסר לה על דחיית ההזמנה.

ב. במידה ולא יתקבל תשלום לפני מועד החידוש, עקב ביטול כרטיס האשראי, או ביטול הוראת הקבע או מכל סיבה שהיא, ללא המצאת אמצעי תשלום אלטרנטיבי, רשאית אחסון לינוקס לאחר פנייה סבירה ללקוח להשעות או לבטל את השירות עבור הלקוח.

 

 

4. אחסון לינוקס תאכוף חוקים ותקנות לגבי השימוש במתן שירותיה. הלקוח יאכוף חוקי שימוש אלה אצל עובדיו או לקוחותיו.

 

5. חוקי השימוש:
א. כל ניסיון לפגוע בפעולה של השרת, בשרת עצמו או בלקוח מלקוחות אחסון לינוקס או באתרי אינטרנט אחרים ברשת- אסורים בהחלט.

ב. כל ניסיון לחדור או להשתמש בשרתי או אתרי הלקוח ללא רשות הבעלים אסור בהחלט. איסור זה חל גם על הונאה על ידי גילוי או גניבת סיסמאות או סריקה אחר פרצות אבטחה וכו'. כל שימוש לא מורשה בחשבון לקוח הנוגד תנאים אילו יביא לנקיטת אמצעים כנגד התוקף ועלולים להביא לתביעה פלילית או אזרחית.

ג. שליחת חומר פרסומי / מסחרי כמותי דרך האינטרנט (spamming) הינה תופעה מזיקה ואסורה על ידי אחסון לינוקס. במידה ותלונה כזו תתקבל, היא תיבדק ובמידה ותמצא כנכונה אחסון לינוקס שומרת לעצמה את זכותה להשבית את חשבון הלקוח ללא החזר כספי.

ד. זכויות יוצרים- פעילות באתר המפירה זכויות יוצרים ובכללם- זכויות פטנטים, זכויות תוכנה, מותגים רשומים וכו' , וכן עסוק בפעילות המפירה פרטיות או זכויות של אחרים- אסורה בהחלט.

ה. אסורה בהחלט שליחת וירוסים או חומר פוגע במזיד במערכות שונות.

ו. תכנים בלתי חוקיים- אחסון לינוקס מתחייבת להוריד מאתרים המתארחים בשרתיה תכנים הנוגדים את חוקי מדינת ישראל או ארה"ב ולדווח לרשויות על חומר כגון פורנוגרפית ילדים, חומר חבלני או אתרים בעלי תוכן ניאו-נאצי.

ז. אחסון לינוקס שומרת לעצמה את האפשרות להגביל את השימוש בתוכנות הרצה ברקע (scripts) , ולהשהות את השימוש בהרצת תוכנות אלו החורגות מהשימוש הסביר.

ח. כללי שימוש נוספים וכפי שיתעדכנו מפעם לפעם באתר.6. אחריות מוגבלת

 

א. אחסון לינוקס תעשה כל שביכולתה על מנת ולהעניק שירותים על הצד הטוב ביותר, אולם, אחסון לינוקס אינה מתחייבת בשום אופן לרציפות השרות בכל זמן שהוא או אינה מתחייבת לשלמות הנתונים המאוחסנים על שרתיה דרך מערכותיה או דרך האינטרנט. אחסון לינוקס אינה אחראית לחשיפתם או מחיקתם או השחתתם של נתונים שנשלחו או התקבלו או אוחסנו על שרתיה ובכללם נתונים המאוחסנים בשירותי גיבוי שונים. אחסון לינוקס אינה אחראית ללקוחותיה או ללקוחות לקוחותיה ולתביעות שונות על נזקים כתוצאה מאובדן מידע מכל סוג שהוא, חוסר יכולת להתחבר או להפיץ נתונים או אתרים או עקב חוסר יכולת לקבל אינפורמציה כתוצאה מעיקובים, חוסר יכולת למסור, או הפסקות שירות.

ב. אחסון לינוקס שומרת לעצמה את הזכות להפסיק כל שירות, או להתנות ולאכוף תנאים שונים כתנאי להמשכת השירות. התניה זו חיבת להיות סבירה ואחסון לינוקס מתחייבת להודיע ללקוח על כוונה זו דרך פקס דואר אלקטרוני או טלפון.

ג. באם לא התקבלה בקשת הפסקת שירות בכתב לשירותי האכסון השונים הניתנים על ידי אחסון לינוקס, למעט שירותי רישומי דומיין הפנייתם או החנייתם, במהלך 30 יום מיום הפעלתם או 30 יום לפני מועד חידושם, לא תהיה ללקוח תביעות שונות לגבי השירות וכן אחסון לינוקס לא תדרש להחזר כספי במקרים אלה.

ד. אחריות אחסון לינוקס ללקוח או למשתמשי קצה של שירותי אחסון לינוקס, מוגבלת לסה"כ הסכום ששולם והתקבל על ידי אחסון לינוקס לשרות שלא הוענק. בשום מקרה לא תהיה אחסון לינוקס אחראית לנזקים תוצאתיים, או נזקים שונים העלולים להיגרם ללקוחותיה או למשתמשי קצה או לכל גורם שהוא כתוצאה מפעולות אחסון לינוקס ומערכותיה או מחוסר יכולת להשתמש במערכות אחסון לינוקס, שינויי הגדרות, הכוונות דומיין שבוצעו על ידי אחסון לינוקס, הלקוח או מי מטעמו.

ה. הלקוח יעשה את כל שביכולתו על מנת לא לערב את אחסון לינוקס בתביעות משפטיות שונות או בתביעות כנגד שירותי אחסון לינוקס יפצה ויפטור אותה מכל תביעה, אובדן, הפסד או עלות, לרבות שכר טרחת עורך דין ברמה סבירה, אשר יופנו כלפי אחסון לינוקס, סוכניה לקוחותיה, מנהליה ועובדיה כתוצאה מכל שירות הניתן או שסוכם על אספקתו או כל מוצר שנמכר על ידי הלקוח, סוכניו, עובדיו או שליחיו. הלקוח מסכים להגן על אחסון לינוקס לפצות אותה ולפטור אותה מכל חובות הנובעות מנזקי גוף או רכוש שנגרמו על ידי מוצרים שנמכרו או הופצו דרך שרתי אחסון לינוקס, כל חומר שסופק על ידי הלקוח תוך הפרה או הפרה לכאורה של הזכויות הבלעדיות של צד שלישי כולל הפרת זכויות יוצרים וכן מוצרים פגומים שנמכרו ללקוח דרך שרתי אחסון לינוקס.

 

7. זכויות

 

בבעלות אחסון לינוקס כל הזכויות לשימוש במותגים רשומים, ידע, טכנולוגיה, פטנטים, המצאות, סודות מסחריים הנוגעים לתפעול מערכותיה, החומרה או התוכנה והמשאבים הנילווים. הסכם זה אינו מהווה אישור עבור הלקוח להשתמש במותגי אחסון לינוקס אלה לצרכים שיווקיים ובאישור מראש על ידי אחסון לינוקס.

8. סודיות

 

 

הלקוח מתחייב לשמור על סודיות ולא להשתמש במידע באם תהיה לו גישה למידע או חומר הקשור לעסקי אחסון לינוקס, תוכניותיה, חשבונותיה, הטכנולוגיה, או אסטרטגיה השיווקית שלה שערכה עלול להיפגע במידה וייחשף לצד ג' וזאת גם לאחר סיום ההתקשרות בינו לבין אחסון לינוקס.

2024 © אחסון לינוקס - אחסון אתרים בישראל